Ljudje so v vsakodnevnem življenju in delu množično izpostavljeni EMS. Glede na to bi že majhni škodljivi učinki na zdravje lahko povzročili velik javno-zdravstveni problem. Zato zadnjih dvajset let povsod v svetu pospešeno raziskujejo vpliv EMS na zdravje človeka. Ker je eno najresnejših vprašanj, ali so taka sevanja rakotvorna, je največ raziskav posvečenih raziskovanju stopnje tveganja ljudi, izpostavljenih EMS, da zbolijo za rakom. 4

Vpliv elektromagnetnih sevanj (EMS) na zdravje ljudi


Sredi osemdesetih let so prve raziskave o vplivu EMS na zdravje človeka kazale, da sta življenje in delo v območju EMS lahko nevarna za nastanek levkemije. Pozneje so posamezniki poročali še o drugih simptomih ali boleznih. Posebno se je skrb za zdravje povečala ob množični uporabi mobilnih telefonov, čeprav ljudje bolj tožijo zaradi domnevnega vpliva bližnjih baznih postaj.

REZULTATI DOSEDANJIH RAZISKAV

Študije o vplivu izpostavljenosti EMS zelo nizkih frekvenc na zdravje ljudi
Večina študij je bila narejena na poklicno izpostavljenih. Verjame se, da so ljudje bistveno intenzivneje izpostavljeni na delovnem mestu kot drugod v življenjskem okolju. Zato je tudi verjetno, da če vpliv obstaja, bo prej odkrit pri človeku, ki je bolj izpostavljen (to je delavcu) kot pri okoliškemu prebivalstvu. Tako je v začetku osemdesetih let raziskovalec Samuel Milham, ki je opazoval delavce, izpostavljene EMS, v bližini električnih vodov, dokazal dvakrat večje tveganje, da bodo zboleli za levkemijo. Tej študiji je sledilo kakih 50 drugih študij, ki pa te trditve z gotovostjo niso potrdile. Najnovejše študije so ugotovile, da je tveganje dejansko povišano le pri tistih delavcih, ki so bili izpostavljeni EMS izjemno visoke električne moči. Leta 1993 pa je skupina raziskovalcev med elektrikarji ugotovila prepričljivo povečano tveganje za razvoj levkemije in večje tveganje za razvoj možganskega tumorja pri mladih moških. Tudi v tem primeru so bile študije, ki so sledile tej, negotove. Trenutno tečejo številne raziskave o vplivu EMS na razvoj raka na dojki v povezavi s hormonom melatoninom, ki se izloča v odvisnosti od dnevnega ritma in količine svetlobe (dan – noč), ter izpostavljenosti EMS. V najnovejših študijah se omenja tudi povečano tveganje za raka na prostati.
Potem ko je bilo narejenih že ogromno študij z nasprotujočimi si rezultati, je IARC (International Agency for Research on Cancer, Mednarodna agencija za raziskovanje raka) razpravljala o tem, ali so EMS zelo nizkih frekvenc rakotvorna ali ne. V oceno je bilo vključenih več kot 800 študij. Delovna skupina vrhunskih strokovnjakov je po pregledu vseh relevantnih epidemioloških in eksperimentalnih študij na živalih zaključila, da EMS zelo nizkih frekvenc mogoče povzročajo raka pri ljudeh. Vseh 19 strokovnjakov, članov ekspertne skupine, ni bilo enotnega mnenja: kar devet jih je menilo, da na osnovi vseh narejenih študij ni mogoče trditi, da EMS povzročajo raka. Bolj enotni so bili v mnenju, da EMS zelo nizkih frekvenc verjetno povzročajo nastanek levkemije pri otrocih. Večina članov delovne skupine pa se je strinjala, da doslej ni dovolj dokazov, da izpostavljenost EMS nizkih frekvenc povzroča druge rake.
Pogosto se postavlja vprašanje, ali je uporaba domačih električnih naprav nevarna za človeka. Doslej so zaključki študij v glavnem enotni in trdijo, da je zelo malo verjetno, da bi uporaba domačih električnih naprav povzročala večje tveganje za nastanek možganskih tumorjev, čeprav so posamezne študije pokazale, da je bila npr. pogosta uporaba fena povezana s tveganjem za nastanek možganskega tumorja glioma in da je pogosta uporaba električnega brivnika zelo tvegana za razvoj tumorja možganske ovojnice.

Študije o vplivu izpostavljenosti EMS visokih frekvenc na zdravje ljudi
Raziskovalci so intenzivno preučevali vpliv EMS visoko napetostnih radijskih in TV-prenosnih postaj. Rezultati teh preučevanj so bili v glavnem negativni. Zaključili so, da je domnevna povezava med akutno levkemijo pri otrocih in izpostavljenostjo EMS televizijskih stolpov šibka. V ZDA so sledili vojnim veteranom, ki so bili izpostavljeni radarskim sevanjem. Ti vojaki so imeli 50 odstotkov večje tveganje, da bodo umrli zaradi levkemije kot neizpostavljeni. Povišano tveganje so imeli le tisti vojaki, ki so bili občasno izpostavljeni ekstremnim EMS.

Študije o vplivu izpostavljenosti EMS mobilnih telefonov na zdravje ljudi
Posebno pozornost raziskovalcev in različnih zdravstvenih organizacij v svetu je zadnje desetletje pritegnilo raziskovanje vpliva uporabe mobilnih telefonov na razvoj raka pri človeku.
Znani ameriški raziskovalec Rothman je spremljal 255.000 uporabnikov mobilnih telefonov. Raziskava ni ugotovila večjega tveganja za nastanek možganskega raka ali levkemije, vendar so avtorji posebej opozorili, da so učinke sevanj opazovali le kratek čas in zato študija ne more izključiti možnih poznih učinkov takega sevanja. Tudi rezultati številnih drugih študij iz celega sveta so bili podobni - negativni. Zadnja leta presenečajo rezultati študij švedskega raziskovalca Hardella, ki intenzivno raziskuje vpliv uporabe mobilnega telefona na pojav možganskega raka. Je edini raziskovalec, ki je ugotovil, da uporaba mobilnega telefona na eni strani glave predstavlja skoraj tri krat večje tveganje za razvoj možganskega tumorja v tistem delu možganov, ki je bliže telefonu. To tveganje je bilo višje pri ljudeh, ki so uporabljali analogne telefone. Nadaljnje Hardellovo raziskovanje je potrdilo njegov sum o tem, da je uporaba analognih telefonov veliko nevarnejša in da je tveganje za razvoj možganskih tumorjev pri uporabi takih telefonov skoraj šest krat večje kot pri ljudeh, ki ga ne uporabljajo oziroma ga malo uporabljajo. Uporaba digitalnega telefona pa je bila povezana s štirikrat večjim tveganjem za razvoj možganskega raka. Posebej je opozoril, da imajo ljudje po 10-letni latentni dobi, to je času od prve uporabe telefona do pojava bolezni, trikrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za astrocitomom (oblika možganskega raka). Hardell v svojih študijah opozarja, da ne gre zanemariti dolžine latentne dobe, kar pomeni, da tveganje takoj po izpostavljenosti in nekaj let po njej ni povišano, da pa se lahko poviša po dovolj dolgi latentni dobi, ki je za različne tumorje in različne izpostavljenosti različno dolga.
Hardell je odkril tudi večje tveganje za razvoj akustičnega nevroma pri ljudeh, ki so uporabljali analogne mobilne telefone. To tveganje je bilo skoraj 4-krat večje kot pri ljudeh, ki telefona ne uporabljajo oziroma ga malo uporabljajo. Večje tveganje za razvoj tega tumorja je po nekaj letih raziskovanja in upoštevajoč latentno dobo odkril tudi drugi skandinavski avtor Christiansen, čeprav so bili rezultati njegovih prvih študij negativni. S temi rezultati je treba ravnati sila previdno, ker gre doslej za konsistentnost raziskav le enega samega avtorja v eni državi. Tveganja pa proglasimo za resnična, če so podobni rezultati odkriti na različnih študijah različnih avtorjev na več koncih sveta.
Poleg možnih rakotvornih učinkov na zdravje človeka je bila posvečena pozornost tudi raziskovanju drugih učinkov enakih sevanj. Večja raziskava v letu 2006 je pokazala, da skoraj tri četrtine ljudi, ki uporabljajo mobilni telefon, toži za težavami; predvsem za bolečino v ušesu, utrujenostjo, motnjami spanja, težavami s koncentracijo, vročino na delu obraza, kjer se uporablja mobitel, glavoboli. Simptomatika je povezana s številom klicev in časom pogovarjanja. Zato raziskovalci svetujejo uporabnikom, naj ne govorijo po mobilnem telefonu več kot štiri minute in naj bo število pogovorov največ 7 na dan. Ta simptomatika izgine takoj, ko preneha uporaba mobitela.
Nedvomno pa so številne doslej narejene študije pokazale, da je uporaba mobilnega telefona med vožnjo motornega vozila izjemno tvegana. Nekateri avtorji opozarjajo tudi na interferenco mobilnih telefonov z medicinskimi napravami (vzpodbujevalci, defibrilatorji, slušnimi pripomočki, navigacijskimi napravami). Potekajo tudi raziskave o drugih možnih posledicah uporabe mobilnega telefona, npr. o večjem tveganju za Alzheimerjevo boleznijo, o obstoju in težavah ljudi, ki naj bi bili na elektromagnetna sevanja posebno občutljivi, o vplivu EMS na povišan krvni pritisk, na ev. elektroencefalografske spremembe, spremembe v aktivnosti acetilholin esteraze…

ZAKLJUČKI

Rezultati raziskovanja vpliva EMS nizkih in tudi EMS visokih frekvenc na zdravje človeka si še vedno v veliki meri nasprotujejo. Kljub priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki navaja, da dosedanje raziskave ne kažejo na to, da bi bilo pri uporabi mobilnih telefonov treba uporabiti posebne previdnostne ukrepe, posebno glede na najnovejše rezultate raziskav po svetu, svetujemo, da ljudje, ki so zaskrbljeni, omejijo uporabo mobilnih telefonov, kar velja zlasti za otroke. Uporabljajo naj prostoročno telefoniranje. Odsvetuje se tudi uporaba mobilnih telefonov v bolnišnicah, posebno pa med vožnjo. SZO tudi svetuje, da se nekatere lahko dostopne bazne postaje zaščiti z zaščitno ograjo in naj se postavljavec baznih postaj o lokaciji vedno posvetuje s predstavniki prebivalcev. Posebno pozornost zasluži postavljanje baznih postaj v bližino šol, vrtcev in igrišč. O tem naj bi dosegli dogovor s starši.

Dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.
Klinični center Ljubljana
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Banner Kronoterm

Banner Pulz

Več revij